Taking too long? Close loading screen.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE AL COMISIEI (UE) …/…

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE AL COMISIEI (UE) …/…

                            

                                    de XXX

 

de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu pentru terenuri (standarde GAEC) 7 și 8 pentru anul de cerere 2023   

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează să fie elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/20131 , în special articolul 148 alineatul (1),

Întrucât:

 • În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2021/2115 , statele membre trebuie să se asigure că toate suprafețele agricole, inclusiv terenurile care nu mai sunt utilizate în scopuri de producție, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu și trebuie să stabilească, la nivel național sau regional, standarde minime pentru agricultori și alți beneficiari pentru fiecare standard privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standard BCAM) enumerate în anexa III la regulamentul respectiv, în conformitate cu obiectivul principal al acestor standarde, astfel cum se menționează în anexa respectivă. Standardele BCAE se aplică începând cu anul de cerere 2023, cu excepția BCAE 2, care se poate aplica numai începând cu anul de cerere 2024 sau 2025, dacă este justificat în mod corespunzător.
 • În comunicarea sa “Protejarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare”2 , Comisia a prezentat consecințele grave ale invaziei Rusiei în Ucraina pentru securitatea alimentară globală. Invazia Rusiei în Ucraina a declanșat o creștere bruscă a prețurilor la produsele de bază și are un impact asupra ofertei și cererii de produse agricole la nivel În special, producția mondială de grâu este amenințată atât de șocul de aprovizionare care rezultă din mărimea cotei Ucrainei și a Rusiei pe piețele de grâu, cât și de șocul costurilor factorilor de producție, în special în ceea ce privește gazele naturale, îngrășămintele azotate și oxigenul. Nivelul de incertitudine în ceea ce privește situația aprovizionării cu alimente la nivel mondial este ridicat, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la securitatea alimentară globală. Pentru a contribui la soluționarea acestei situații în timp util prin menținerea aprovizionării cu alimente, ar trebui menținut potențialul de producție agricolă alimentară al Uniunii, asigurând în același timp durabilitatea pe termen mediu și lung a aprovizionării cu alimente prin continuarea tranziției către o producție alimentară durabilă, astfel cum se prevede în strategiile “De la fermă la masă” și “Biodiversitate”.
 • Atât standardul GAEC 7 “Rotația culturilor pe terenurile arabile, cu excepția culturilor care cresc sub apă”, cât și prima cerință din cadrul standardului GAEC 8 “ponderea minimă a suprafeței agricole dedicată zonelor sau elementelor neproductive”, enumerate în anexa III la

 

1             JO L 435, 6.12.2021, p. 1.

2             COM(2022) 133 final.

 

Regulamentul (UE) 2021/2115, care se aplică începând cu anul de cerere 2023, au un impact asupra utilizării terenurilor arabile în scopuri de producție. Prin stabilirea unor cerințe minime în ceea ce privește diversitatea în timp și în spațiu în ceea ce privește cultivarea diferitelor culturi, în vederea conservării potențialului solului și a îmbunătățirii fertilității solului pentru a asigura productivitatea pe termen lung, standardul 7 din BCAM are un impact potențial asupra alegerilor fermierilor în materie de culturi. Cerând ca o cotă minimă de teren arabil să fie dedicată unor zone sau elemente neproductive pentru a îmbunătăți biodiversitatea în exploatație, necesară pentru ecosisteme sănătoase și productive, în conformitate cu prima cerință din standardul 8 din BCAM, agricultorii pot, pe lângă prezența elementelor de peisaj, să lase o anumită cotă de teren arabil în repaus în scopul biodiversității.

 • Având în vedere necesitatea de a răspunde preocupărilor legate de securitatea alimentară în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea alimentelor la nivel mondial și de a menține potențialul de producție alimentară al Uniunii, contribuind în același timp la realizarea obiectivelor din cadrul “Dealului verde” al UE, în special a strategiei “De la fermă la masă” și a strategiei privind biodiversitatea, este, prin urmare, oportun să se acorde agricultorilor, în mod excepțional, o anumită flexibilitate în ceea ce privește utilizarea terenurilor arabile disponibile pentru producția de alimente, atenuând în același timp impactul negativ al acestor alegeri asupra mediului și a schimbărilor climatice. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie autorizate să deroge de la aplicarea, pentru anul de cerere 2023, a normei 7 din BCAM și a primei cerințe din cadrul normei 8 din BCAM enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115 , astfel cum au fost definite de acestea în planul lor strategic Având în vedere că derogarea are ca scop să contribuie la soluționarea problemelor de securitate alimentară pe termen scurt, este oportun să se stabilească faptul că terenurile arabile care nu ar fi destinate unor suprafețe neproductive ca urmare a derogării de la prima cerință din cadrul standardului 8 din BCAM enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115, astfel cum au fost definite de statele membre în planul lor strategic PAC, nu ar trebui să fie utilizate pentru cultivarea porumbului și a boabelor de soia, având în vedere că aceste culturi nu sunt, în cea mai mare parte, destinate producției alimentare. În plus, statele membre care utilizează oricare dintre derogările de la standardele 7 sau 8 din BCAM ar trebui, în general, să promoveze utilizarea culturilor destinate producției de alimente, precum și utilizarea eco- schemelor și a măsurilor de agromediu-climat programate în planurile lor strategice PAC care au ca obiectiv îmbunătățirea biodiversității în exploatație și conservarea potențialului solului.
 • Având în vedere importanța standardelor 7 și 8 din BCAM menționate anterior pentru obiectivele de conservare a potențialului solului și de îmbunătățire a biodiversității în exploatații agricole ca parte a sustenabilității pe termen lung a sectorului și pentru menținerea potențialului de producție alimentară, derogarea se limitează la anul de cerere 2023 și nu afectează normele în anii de după 2023 și ar trebui să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru a răspunde preocupărilor legate de securitatea alimentară globală. Prin urmare, celelalte trei cerințe din cadrul standardului GAEC 8 enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115, inclusiv cerința de păstrare a caracteristicilor peisagistice, rămân aplicabile pentru anul de cerere 2023, ca o măsură de salvgardare față de obiectivul principal al standardului de îmbunătățire a biodiversității în exploatație.
 • Posibilitatea de a deroga de la aplicarea acestor standarde BCAM, astfel cum au fost definite de statele membre în planurile strategice PAC, nu aduce atingere obligației prevăzute la articolul 109 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2021/2115 , conform căreia statele membre trebuie să includă în planurile lor

 

strategice PAC descrierea punerii în aplicare și a elementelor conexe ale fiecărui

standard BCAM enumerat în anexa III la regulamentul respectiv.

 • Deoarece standardele BCAM fac parte din condițiile de bază ale eco-schemelor și ale angajamentelor de gestionare în materie de agromediu, de climă și de altă natură, este oportun să se stabilească norme privind respectarea condițiilor de bază în cazul în care un stat membru recurge la derogări pentru aplicarea standardului 7 din BCAM sau a primei cerințe din standardul 8 din BCAM. Pentru a asigura stabilitatea planurilor strategice PAC și pentru a

 

să mențină ambiția intervențiilor, care fac parte din arhitectura verde a politicii agricole comune (PAC) începând cu 2023, baza de referință ar trebui să rămână neschimbată, indiferent de aplicarea derogării. În special, este oportun ca cerințele de bază din standardul 7 din BCAM sau prima cerință din standardul 8 din BCAM să fie în continuare respectate pentru a beneficia de sprijin în cadrul intervențiilor în cazul în care angajamentele includ sau se bazează pe aceste cerințe de bază.

 • Este esențial să se monitorizeze impactul acestor derogări asupra securității alimentare globale, precum și asupra mediului și a schimbărilor climatice; prin urmare, statele membre ar trebui să evalueze și să raporteze Comisiei punerea în aplicare a acestor derogări.
 • Pentru ca derogările autorizate prin prezentul regulament să fie eficiente în raport cu scopul lor și având în vedere că agricultorii iau deciziile de însămânțare pentru recolta 2023 începând cu vara anului 2022, decizia de a recurge la derogări ar trebui luată Prin urmare, statele membre ar trebui să ia deciziile și să le notifice Comisiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament prin intermediul sistemului bazat pe tehnologia informației pus la dispoziție de Comisie în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei3 . Deciziile ar trebui să fie incluse în planurile strategice PAC cu prima ocazie, fie la redepunerea planului strategic PAC în conformitate cu articolul 118 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/2115 , fie în prima cerere de modificare a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 119 din regulamentul respectiv. Având în vedere necesitatea de a asigura punerea în aplicare la timp, deciziile nu ar trebui să facă obiectul aprobării Comisiei.
 • Având în vedere necesitatea ca deciziile statelor membre să fie luate în timp util înaintea deciziilor de însămânțare ale agricultorilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 • Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica agricolă comună,

A ADOPTAT ACEST REGULAMENT:

 

Articolul 1

Decizii de derogare de la aplicarea unor standarde privind bunele condiții agricole și de

mediu ale terenurilor pentru anul de revendicare 2023

 1. Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/2115 , statele membre pot decide să deroge, pentru anul de cerere 2023, de la aplicarea unuia sau a ambelor standarde BCAM enumerate în anexa III la regulamentul respectiv, astfel cum au fost definite de statele membre în planurile lor strategice PAC:
  • BCAM 7 “Rotația culturilor pe terenurile arabile, cu excepția culturilor care

cresc sub apă”;

 • BCAM 8, prima cerință “Ponderea minimă a suprafeței agricole dedicată

zonelor sau elementelor neproductive:

 • Ponderea minimă de cel puțin 4 % din terenul arabil la nivelul exploatației agricole dedicat zonelor și elementelor neproductive, inclusiv terenurile aflate în paragină.

 

3Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al       Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările de informații și documente către Comisie și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, p. 113).

 

 • În cazul în care un agricultor se angajează să aloce cel puțin 7 % din terenul său arabil unor suprafețe sau caracteristici neproductive, inclusiv terenuri aflate în repaus, în cadrul unui sistem ecologic consolidat în conformitate cu articolul 31 alineatul (6), partea care trebuie atribuită respectării prezentului standard BCAM se limitează la 3 %.
 • Ponderea minimă de cel puțin 7 % din terenul arabil la nivelul exploatației, dacă aceasta include și culturile intermediare sau culturile care fixează azotul, cultivate fără utilizarea de produse fitosanitare, din care 3 % reprezintă terenuri aflate în repaus sau cu caracteristici neproductive. Statele membre ar trebui să utilizeze factorul de ponderare de 0,3 pentru culturile secundare în conformitate cu anexa III la regulamentul “.

Statele membre care fac uz de derogarea menționată la primul paragraf litera (b) se asigură că aceasta se aplică exclusiv terenurilor aflate în paragină și nu se aplică altor elemente neproductive.

Statele membre se asigură că terenurile arabile care nu vor fi destinate unor suprafețe neproductive ca urmare a derogării menționate la primul paragraf de la litera (b) nu vor fi utilizate pentru cultivarea de porumb, soia sau arborete cu rotație scurtă.

Statele membre care fac uz de una dintre derogările menționate la primul paragraf promovează culturile pentru producția de alimente.

Statele membre care fac uz de oricare dintre derogările menționate la primul paragraf promovează eco-schemele și măsurile agro-mediu-climatice programate în planurile lor strategice PAC, care au ca obiectiv îmbunătățirea biodiversității în exploatație și conservarea potențialului solului.

 1. În sensul eco-schemelor menționate la articolul 31 din Regulamentul (UE) 2021/2115 și al angajamentelor de agromediu, legate de climă și alte angajamente de gestionare menționate la articolul 70 din regulamentul respectiv și stabilite de statele membre în planurile lor strategice PAC, pentru anul de cerere 2023, bazele de referință menționate la articolul 31 alineatul (5) primul paragraf litera (a) și la articolul 70 alineatul (3) primul paragraf litera (a) din regulamentul respectiv în ceea ce privește BCAM 7 și prima cerință din cadrul BCAM 8 rămân neschimbate prin deciziile statului membru menționate la alineatul (1) din prezentul

 

Articolul 2

Termen, notificarea deciziilor și aplicarea acestora

 1. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre care decid să facă uz de derogările menționate la articolul 1 alineatul (1) notifică Comisiei deciziile luate în temeiul alineatului respectiv prin intermediul sistemului bazat pe tehnologia informației pus la dispoziție de Comisie în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185.
 2. (2) Statele membre includ deciziile luate în temeiul articolului 1 alineatul (1) din prezentul regulament în secțiunea 3.10 privind condiționalitatea și standardul GAEC din planurile strategice PAC, fie ca parte a unei noi prezentări a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 118 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/2115 , fie ca parte a primei cereri de modificare a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 119 din regulamentul
 3. (2) Deciziile luate în temeiul articolului 1 alineatul (1) din prezentul regulament nu

fac obiectul aprobării Comisiei menționate la articolul 118 alineatul (6) sau,

 

respectiv, la articolul 119 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2021/2115.

 

 1. Deciziile luate în temeiul articolului 1 alineatul (1) se aplică pentru anul de

revendicare 2023.

 1. (2) Statele membre care fac uz de oricare dintre derogările menționate la articolul 1 alineatul (1) includ în raportul anual de performanță menționat la articolul 134 din Regulamentul (UE) 2021/2115 , care trebuie prezentat la 15 februarie 2024, o evaluare a efectelor aplicării acestor derogări asupra securității alimentare globale, asupra conservării mediului și asupra luptei împotriva schimbărilor climatice.

 

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele

 

membre. Adoptat la Bruxelles,

 

 

Pentru Comisie

Președintele

 

Ursula VON DER LEYEN

 

 

Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.