Taking too long? Close loading screen.

Crescătorii de bovine pot depune cereri pentru schema de ajutor de stat

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că până la data de 09 august 2023, inclusiv, se depun cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022 în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, transmite un comunicat de presă.

Beneficiarii sunt crescătorii de animale, care au în posesie permanentă bovine înscrise în BND, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, respectiv: persoane fizice; persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale; întreprinderi familiale; persoane juridice; societăţi agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991. Cererile de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se depun/ transmit la Centrele APIA, însoţite şi de declaraţia pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 pct.III din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2023.

În cazul în care solicitanţii nu deţin cod unic de înregistrare în Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), înainte de depunerea cererii, au obligaţia să solicite la Centrele APIA înregistrarea, prin depunerea Formularului de solicitare a codului unic de identificare în RUI, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 a OMADR 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele ataşate cererii de solicitare a ajutorului de stat sunt următoarele:

Documente generale: copie de pe BI/CI a beneficiarului; certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal; dovada privind coordonatele bancare / trezorerie.

Documente specifice: documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci adulte deţinut la data de 31 iulie 2022, precum şi cel deţinut la data de 31 decembrie 2022, în exploataţia / exploataţiile cu cod atribuit de ANSVSA; dovada valorificării laptelui:către prim-cumpărător: copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022 însoţită de următoarele documente în functie de forma de organizare; pentru producătorul PJ/PFA/II/IF copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada 1 august 2022- 31 decembrie 2022, iar pentru producătorul persoană fizică, copie de pe factura fiscală sau copie de pe factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022- 31 decembrie 2022, însoţită de copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 şi valabil cel puţin până la data de 31 decembrie 2022.

Alte tipuri de valorificare: copie de pe factura fiscală sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, însoţită de copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 şi valabil cel puţin până la data de 31 decembrie 2022; copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documentele fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Criteriile de eligibilitate:

  1. a) deţin minimum 10 capete vaci adulte în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în BND, cu excepţia celor din unităţile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în Planul strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia Comisiei C(2022) 8.783″, care deţin minimum 5 capete vaci adulte în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în BND;
  2. b) au produs şi au valorificat lapte în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022;
  3. c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit la momentul depunerii cererii faţă de deţinătorul vacilor adulte la data de 31 iulie 2022 pentru următoarele cazuri, cu condiţia ca data schimbării formei de organizare / radierii să fie cuprinsă între 31 iulie 2022 şi data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat: beneficiarul este persoană fizică autorizată – PFA, întreprindere individuală – II, întreprindere familială -IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe codul numeric personal -CNP reprezentant PFA, II, IF; beneficiarul persoana fizică – CNP reprezentant PFA/II/IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe cod unic de înregistrare – CUI al PFA/II/IF; existenţa la data de 31 decembrie 2022 a cel puţin 75% din efectivul de vaci adulte prevăzut la lit.a), cu excepţia celor care s-au aflat în una dintre următoarele situaţii: faliment, lichidare, forţă majoră sau deţin exploataţii supuse restricţiilor sanitare veterinare privind mişcarea animalelor cauzate de bolile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/429; să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022; sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada 31 iulie-31 decembrie 2022 au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.
Post Tags :
Hai și tu alături de Asociația Fermierilor din România!

Abonează-te la newsletter!

O mulțime de fermieri sunt deja prietenii noștri și beneficiază în mod regulat de informați legislative și din domeniul agricol. Alătură-te și tu lor. Abonează-te la newsletterul nostru și nu mai rata noutățile din domeniul agricol.