logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Managementul proiectului

 

Managementul proiectului

 

Directorul de proiect va conduce folosind principiile conducerii prin rezultate. Fiecare rezultat va fi încadrat în timp, va beneficia de resurse special alocate şi va fi în responsabilitatea unui membru al echipei de implementare.

 

Pentru derularea în bune condiţii a activităţilor proiectului este necesară aplicarea unor proceduri, metode de conducere, coordonare şi subordonare după cum urmează:

- va fi elaborată fişa postului pentru membrii echipei de implementare care va cuprinde responsabilităţi şi obligaţii ale acestora

- fiecare persoană va fi responsabilă de realizarea unor activităţi sau subactivităţi şi va raporta periodic directorului de proiect situaţia derulării acestora

- va fi elaborat un plan de realizare a proiectului care va conţine termene, activităţi, obiective, rezultate obţinute şi resurse alocate. Se va urmări permanent derularea activităţilor, stadiul de îndeplinire a obiectivelor respectarea termenelor asumate şi modul de alocare a resurselor

- directorul de proiect va monitoriza permanent respectarea planificării activităţilor şi va stabili măsuri de corectare a unor eventuale decalaje apărute în implementarea proiectului

- pe parcursul derulării proiectului în punctele cheie ale implementării acestuia vor fi elaborate şi distribuite beneficiarilor de proiect chestionare legate de impactul proiectului. Vor fi culese şi interpretate opiniile beneficiarilor de proiect faţă de acţiunile derulate, sugestiile acestora în legătură cu îmbunătăţirea unor activităţi specifice. Se vor adapta acţiunile planificate în raport cu necesităţile identificate şi exprimate ale beneficiarilor de proiect.

- rapoartele periodice care vor fi prezentate vor constitui subetape de evaluare a proiectului. În ansamblu, activitatea de evaluare va urmări obiectivele, activităţile, rezultatele, impactul şi bugetul proiectului.

 

Directorul de proiect va coordona toate activităţile proiectului, inclusiv activităţile legate de informare şi publicitate, achiziţii publice, etc. La efectuarea achiziţiilor publice, directorul de proiect va colabora cu expertul juridic, care va trebui să aibă cunoştinţe şi experienţă în acest domeniu. Activitatea de informare şi publicitate va fi coordonată astfel încât un număr cât mai mare de potenţiali beneficiari să fie informaţi în legătură cu scopul şi obiectivele proiectului şi să poată beneficia de serviciile oferite în cadrul acestuia.

 

Verificarea cheltuielilor se va face de către un auditor financiar independent, autorizat în condiţiile legii. Cererile de rambursare vor purta semnătura şi ştampila unui expert contabil autorizat.

 

Echipa de implementare a proiectului este formată din 20 persoane: manager de proiect, responsabil financiar, consilier juridic şi 17 experţi, din care: 14 experţi pe termen lung şi 3 experţi pe termen scurt.

 

- 1 manager de proiect

Calificări şi experienţa profesională generală(CEPG): Studii superioare, experienţă în management şi resurse umane.

Experienţa specifică(ES): experienţă în piaţa muncii, formare profesională, managementul proiectelor.

Responsabilităţi(R): planificarea, organizarea şi urmărirea derulării activităţilor proiectului, stabilirea contactelor şi colaborarea cu autorităţile locale ce vor fi implicate în proiect, stabilirea şi îndeplinirea sarcinilor de către parteneri.

 

- 1 Responsabil financiar.

CEPG: studii superioare, experienţă în managementul financiar, contabilitate, verificarea rapoartelor financiar - contabile.

ES: management financiar, participarea la proiecte finanţate din fonduri UE, verificarea şi urmărirea bugetului anual al proiectului, analiza indicatorilor economico-financiari pe baza detaliilor din balanţele lunare.

R: managementul financiar al proiectului, eligibilitatea cheltuielilor realizate prin proiect, întocmirea rapoartelor financiar contabile, colaborarea cu auditorii.

 

- 1 Consilier juridic

CEPG: studii superioare în domeniul juridic, experienţă în consiliere juridică, capacitate de analiză a prevederilor legale

ES: membru al unei asociaţii profesionale a consilierilor juridici, experienţă relevantă în efectuarea de achiziţii publice, drept comercial, drept civil, dreptul muncii.

R: aprobarea din punct de vedere juridic a contractelor efectuate în numele şi beneficiul proiectului, organizarea împreună cu managerul de proiect a licitaţiilor publice de vor fi efectuate în numele şi în beneficiul proiectului, efectuarea şi asigurarea relaţiilor cu organele abilitate pentru contractele de muncă ale echipei de implementare a proiectului.

 

Experţii pe termen lung sunt: 8 experţi evaluatori, câte 2 pentru fiecare regiune de dezvoltare, responsabili cu realizarea activităţilor A4, şi A6; 4 experţi sectoriali, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, cu responsabilităţi pentru realizarea activităţilor A1, A3 şi A7; 2 experţi comunicare şi procesare materiale.

 

Experţii evaluatori sunt absolvenţi de învăţământ superior cu experienţă profesională în producţie. Cunosc detalii privind organizarea proceselor de muncă din agricultură, utilizarea raţională a timpului de muncă, norme de timp, norme de producţie şi norme de consum pentru diferite lucrări şi operaţii la locul de muncă. Au cunoştinţe şi aptitudini de evaluatori de competenţe profesionale pentru ocupaţii din domeniul agriculturii.

 

Experţii sectoriali sunt absolvenţi de învăţământ superior cu experienţă profesională mai mare de 3 ani. Aceştia lucrează în prezent efectiv în unităţi de producţie, având funcţii de conducere la nivel de fermă sau întreprindere. Au calităţi de formatori la locul de muncă şi stăpânesc cele mai moderne metode şi tehnici de organizare şi conducere a producţiei din cultura plantelor şi creşterea animalelor.

 

Experţii în comunicare şi procesare materiale au studii medii, abilităţi în comunicare, experienţă în utilizare sisteme comunicare şi procesare materiale.

 

Experţii pe termen scurt, în număr de 3, răspund de activităţile A2 şi A5. Sunt specializaţi în elaborarea de studii, materiale de instruire şi formare profesională.

 

Prin proiect vor fi achiziţionate: 6 sisteme PC, 6 imprimante, 6 tel/fax-uri, 3 copiatoare, 6 laptop-uri, 3 multifuncţionale, 6 scanere, 6 seturi mobilier, 1 autoturism, 3 video-proiectoare.

 

Pagina 7 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

6.jpg

Cine este on-line

Avem 4 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"