logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Contextul proiectului

 

Contextul proiectului

Populaţia ocupată în agricultură reprezintă un segment de populaţie cu acces redus la informaţie şi servicii de pregătire şi formare profesională. Sectorul agricol în care activează aprox. 40% din populaţia României devine din ce în ce mai mult o prioritate pentru creşterea nivelului de educaţie. Acest sector are de recuperat decalaje substanţiale existente în domeniul formării profesionale a adulţilor faţă de ţările dezvoltate ale UE. Faptul că realizăm 1/3 din nivelul parametrilor tehnici şi economici atinşi de ţările dezvoltate UE se datorează şi formării profesionale deficitare.

 

Activităţile derulate în proiect, respectiv evaluarea, validarea şi certificarea competenţelor profesionale pentru persoanele din agricultură vor determina pe termen lung creşterea ratelor de ocupare, a ratelor de calificare şi recalificare a populaţiei care activează în acest sector.

 

Acumularea de informaţii şi cunoştinţe, dobândirea de competenţe şi calificări specifice agriculturii, dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor individuale pentru membrii grupului ţintă determină creşterea competenţei capitalului uman din acest sector şi asigură totodată îndeplinirea obiectivelor de creştere a ocupabilităţii persoanelor aflate în perioada de educaţie, precum şi creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, prevăzute în cadrul Axei Prioritare 2. DMI 2.3.Acces şi participare la FPC.

 

Grupul ţintă al proiectului este constituit din 1600 persoane: 560 persoane ocupate în cultura cerealelor, plantelor tehnice, legumicultură, pomicultură, viticultură; 520 persoane ocupate în creşterea animalelor; 200 persoane ocupate în activităţi mixte; 320 manageri (şefi de ferme, şefi de sectoare, şefi de compartimente, directori, specialişti/consultanţi ş.a.).

 

Grupul ţintă va fi identificat ca urmare a unor discuţii cu angajatorii din agricultură care desfăşoară activităţi în regiunile de implementare a proiectului. Beneficiarii vor fi selectaţi în urma unor interviuri şi chestionare distribuite, pe baza cărora se vor identifica: gradul de pregătire profesională, necesităţile de formare şi calificare, aspiraţiile proprii, motivaţia, flexibilitatea, etc.

Estimăm că grupul ţintă va avea următoarea structură:

- 25% membri ai întreprinderilor individuale şi familiale

- 5% persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent

- 50% angajaţi cu funcţii de execuţie ai societăţilor comerciale din agricultură

- 20% manageri (din toate tipurile de unităţi/întreprinderi)

 

Parcurgerea etapelor de actualizare a cunoştinţelor, validarea şi certificarea competenţelor profesionale va asigura pentru beneficiari, obţinerea de competenţe şi calificări pentru o serie de ocupaţii din domeniul agricol: mecanic agricol; agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale; legumicultor; pomicultor; crescător de bovine; crescător de păsări, crescător de porcine; ciupercar; viticultor; fermier în producţia vegetală; fermier în producţia zootehnică; director societate comercială agricolă.

 

Persoanele selectate vor fi din Regiunile în care va fi implementat proiectul, respectiv Centru, Vest, Sud Est, Sud Muntenia.

 

Proiectul este relevant faţă de politicile şi strategiile europene şi naţionale de formare profesională datorită obiectivelor sale de îmbunătăţire a cunoştinţelor, dezvoltarea de capabilităţi pentru personalul din agricultură. Obiectivele de pregătire şi formare profesională se regăsesc şi în Strategia de dezvoltare a resurselor umane din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare 2009-2013, precum şi în Strategia integrată de dezvoltare a resurselor umane 2009-2020.

 

Activităţile de evaluare şi certificare de competenţe specifice diferitelor ocupaţii se regăsesc ca priorităţi ale Liniilor Directoare Integrate pentru Creştere Economică şi Ocupare 2008-2010 prevăzute în Strategia de la Lisabona.

 

Persoanele din grupul ţintă sunt, în general, slab informate în legătură cu tendinţele şi evoluţiile pieţei muncii, oportunităţile de ocupare şi au un grad redus de conştientizare faţă de avantajele formării profesionale continue şi obţinerii unei calificări care să le faciliteze accesul pe piaţa muncii în contextul unui mediu concurenţial şi a unei pieţe a muncii tot mai selective şi restrictive.

 

În prezent, principalele necesităţi ale grupului ţintă se referă la însuşirea unor cunoştinţe şi dobândirea unor aptitudini care să determine creşterea productivităţii şi calităţii muncii, recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale, obţinerea unor calificări recunoscute şi cerute pe piaţa muncii pentru ocupaţii de conducere şi execuţie în agricultură.

 

Pagina 4 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

14.jpg

Cine este on-line

Avem 4 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"