logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Rezultate anticipate

 

Rezultate anticipate

 

Activitatea 1:

- informarea şi conştientizarea a 5000 potenţiali beneficiari în legătură cu avantajele obţinerii unor calificări pentru ocupaţii agricole actuale şi de perspectivă;

- 4 simpozioane de lansare în Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Centru, Vest. La simpozioane vor participa membri ai echipei de implementare, reprezentanţi ai organizaţiilor care apără interesele producătorilor agricoli, angajaţi cu funcţii de execuţie şi de decizie din agricultură, reprezentanţi ai organelor locale cu atribuţii în domeniul calificării forţei de muncă;

- 8 acţiuni de publicitate la radio şi posturi TV locale;

- o pagină web în care vor fi prezentate obiectivele şi activităţile proiectului, oportunităţi şi condiţii pentru obţinerea unor calificări în ocupaţii agricole actuale şi de perspectivă;

- 5 materiale publicitare şi informative distribuite în 10000 exemplare.

 

Activitatea 2:

- identificarea nevoilor specifice de calificare în agricultură;

- stabilirea corelaţiilor dintre calificările existente şi cerinţele pieţei muncii;

- o listă cu calificări de perspectivă în agricultură.

 

Activitatea 3:

- bază de date cu aproximativ 2000 potenţiali beneficiari;

- vor fi selectate 1600 persoane care vor fi implicate în procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale (angajaţi ai societăţilor, membri ai întreprinderilor familiale şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent; manageri ş.a).

 

Activitatea 4:

- lista candidaţilor care intră în procesul de evaluare pentru toate competenţele din standard.

- lista candidaţilor care intră în procesul de evaluare pentru o parte din competenţele din standard.

- lista candidaţilor care trebuie să-şi actualizeze cunoştinţele înaintea procesului de evaluare

 

Activitatea 5:

- identificarea nevoilor de actualizare a cunoştinţelor; stabilirea tematicilor şi activităţilor ce vor fi derulate pentru actualizarea cunoştinţelor în diferite domenii de producţie agricolă şi manageriale

- 13 suporturi de curs (câte unul pentru fiecare din domeniile: cultivarea cerealelor; cultivarea porumbului şi a altor plante; cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră; cultivarea fructelor; creşterea bovinelor; creşterea ovinelor şi caprinelor; creşterea porcinelor; creşterea păsărilor; creşterea altor animale; legumicultură, viticultură; management)

- 13 studii de caz/aplicaţii (câte unul pentru fiecare domeniu)

- 3 ghiduri (cărţi de buzunar) cu parametri performanţi în agricultură

- alte materiale informative (pliante, sinteze documentare, ş.a.)

- studiu individual dirijat, inclusiv tutoriat, pe baza materialelor elaborate, într-o perioadă de 3 luni;

- pregătire practică în grupe de 20-30 persoane prin vizite în unităţi performante şi participare la seminarii şi demonstraţii practice la societăţi agricole performante;

- colocviu/simpozion pentru verificarea actualizării cunoştinţelor.

 

Activitatea 6:

- planificarea evaluării şi stabilirea metodelor de evaluare

- efectuarea evaluării pentru 1600 persoane prin folosirea următoarelor instrumente: întrebări orale, test scris, observare directă, simulare: proiect; raport din partea altor persoane, etc.

- întocmirea a 1600 dosare de evaluare

- eliberarea a 1600 certificate de competenţe profesionale care să ateste calificarea în ocupaţii actuale şi de perspectivă din agricultură

 

Activitatea A7

 

- raport care cuprinde modul de desfăşurare a activităţilor proiectului, gradului de atingere a obiectivelor, rezultatele obţinute, impactul avut asupra beneficiarilor, posibilităţi de preluare şi multiplicare a rezultatelor proiectului

- 4 seminarii de diseminare a rezultatelor proiectului organizate în regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru şi Vest

- grafic pentru urmărirea derulării activităţilor proiectului monitorizat de către directorul de proiect, în vederea respectării planificării iniţiale şi stabilirii de măsuri pentru corectarea eventualelor decalaje apărute la implementarea proiectului.

- plan de alocare a resurselor în funcţie de activităţi, obiective, rezultate, termene

 

Pagina 3 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

4.jpg

Cine este on-line

Avem 6 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"