logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului - Activităţile proiectului

 

Activităţile proiectului

 

Activitatea 1. Desfăşurarea unei Campanii de informare şi conştientizare privind necesitatea şi avantajele obţinerii unor calificări pentru ocupaţii agricole de perspectivă. Promovarea şi publicitatea proiectului.

 

1.1. Informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a resurselor umane finanţate prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 2, DMI 2.3.

 

1.2. Promovarea sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii, acumularea de competenţe şi calificări care determină dezvoltarea personală a angajaţilor. Mediatizarea avantajelor şi oportunităţilor de calificare sau recalificare a angajaţilor din agricultură (angajaţi ai societăţilor, membri ai întreprinderilor familiale şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent; manageri ș.a.).

 

Activitatea 2. Studiu privind identificarea calificărilor în ocupaţii agricole de perspectivă pentru viitor

 

Studiul se va realiza în contextul integrării agriculturii României în agricultura UE şi a cerinţelor şi condiţiilor specifice regiunilor de dezvoltare: Sud-Est; Sud Muntenia; Centru; Vest.

Studiul va cuprinde:

- 2.1 . Analiza situaţiei actuale a ocupării forţei de muncă în agricultură

- 2.2. Corelaţia dintre calificările existente şi cerinţele pieţei muncii

- 2.3. Identificarea nevoilor actuale de calificare

- 2.4. Căi şi modalităţi de acces la calificări actuale şi de perspectivă pentru agricultură

 

Activitatea 3. Selectarea grupului ţintă în vederea evaluării şi certificării competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale în ocupaţii actuale şi de perspectivă în agricultură

 

3.1. Constituirea echipelor de selecţie şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare

3.2. Întocmirea unei baze de date cu aproximativ 2000 potenţiali beneficiari

3.3. Întocmirea dosarelor de propuneri de selecţie cu 450-500 persoane pentru fiecare regiune.

3.4. Aplicarea metodelor de selecţie (chestionare, interviuri, recomandări), selectarea grupului ţintă format din 1600 persoane (candidaţii la procesul de evaluare şi certificare).

 

Activitatea 4. Analiza performanţelor profesionale ale candidaţilor

 

4.1. Explicarea şi detalierea conţinutului standardului ocupaţional.

4.2. Elaborarea fişei de Autoevaluare specifică fiecărei ocupaţii

4.3. Completarea fişei de către candidat

4.4. Analiza „faţă în faţă” a rezultatelor autoevaluării.

4.5. Elaborarea a 3 liste:

Lista 1 – candidaţi care intră în evaluare pentru tot standardul

Lista 2 – candidaţi care intră în evaluare pentru o parte din standard

Lista 3 – candidaţi care, pentru a intra în evaluare, trebuie să participe mai întâi la o acţiune de actualizare a unor cunoştinţe în domeniul ocupaţiei.

 

Activitatea 5. Actualizarea cunoştinţelor candidaţilor în vederea evaluării pe bază de standarde ocupaţionale pentru ocupaţii actuale şi de perspectivă în agricultură.

5.1 Identificarea nevoilor de actualizare a cunoştinţelor candidaţilor pe tipuri de ocupaţii din diferite domenii şi clase de activitate: Cultivarea cerealelor, porumbului, legumelor, fructelor; Creşterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, păsărilor.

5.2. Identificarea nevoilor de actualizare a cunoştinţelor pentru competenţe comune – management: managementul întreprinderii; managementul fermei; managementul sectorului/compartimentului.

5.3. Elaborarea conţinutului cadru al acţiunilor de actualizare a cunoştinţelor pentru ocupaţii agricole actuale şi de perspectivă pe regiuni de dezvoltare.

5.4. Elaborarea materialelor suport pentru actualizarea cunoştinţelor

5.5. Actualizarea propriu-zisă a cunoştinţelor candidaţilor. Această activitate se va realiza prin:

- studiul individual al materialelor suport, inclusiv tutoriat, pe durata a cel puţin 3 luni

- pregătire practică: participarea la acţiuni colective şi vizite documentare

Desfăşurarea activităţilor va avea un pronunţat caracter aplicativ, 75% din acţiuni se vor desfăşura în câmp, în adăposturi pentru animale, pe platforme de prezentare şi demonstraţii şi numai 25% din timp în săli de clasă. Acţiunile se vor desfăşura individual şi pe grupe omogene de 20-30 persoane.

Activitatea 6. Validarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale.

 

6.1. Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru o serie de ocupaţii de bază şi de perspectivă în agricultură pentru care există cerere de evaluare. Apreciem că va fi nevoie de obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru aproximativ 15 ocupaţii.

6.2. Efectuarea autoevaluării (aplicarea procedurii de autoevaluare)

6.3. Întocmirea dosarului de evaluare

6.4. Stabilirea metodelor de evaluare

6.5. Planificarea evaluării

6.6 Efectuarea evaluării prin folosirea următoarelor instrumente: întrebări orale; test scris; observare directă; simulare; raport din partea altor persoane.

6.7. Înregistrarea rezultatelor

6.8. Comentarii şi recomandări

 

Activitatea 7 . Managementul proiectului. Diseminarea rezultatelor

 

Managementul proiectului va fi realizat după metoda conducerii prin rezultate. Monitorizarea şi evaluarea vor fi făcute periodic de către directorul de proiect care urmăreşte graficul realizării activităţilor şi ia măsuri pentru respectarea acestuia şi atingerea obiectivelor propuse.

Vor fi subcontractate o parte din activităţile 1, 2, 5, 6.

Vor fi organizate 4 seminarii de diseminare a rezultatelor proiectului în regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru şi Vest.

Va fi elaborat un raport final în care vor fi prezentate rezultatele proiectului, impactul avut asupra beneficiarilor, posibilităţi de preluare, îmbunătăţire şi multiplicare a rezultatelor proiectului.

 

Pagina 2 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

11.jpg

Cine este on-line

Avem 10 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"